Algemene voorwaarden voor dienstverlening van FINQA B.V. Gevestigd te Delfgauw.

Artikel 1. Algemeen

1.1 In hierna te noemen algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: FINQA B.V. te Delfgauw, KvK 85956759 en onder opdrachtgever: de rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht, zoals in deze voorwaarden bedoelt, verstrekt.

1.2 De algemene leveringsvoorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, opdrachten en betrekkingen, geleverd of te leveren door opdrachtnemer.

1.3 Op van de leveringsvoorwaarden afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan indien zij door de directie van opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

1.4 Door FINQA B.V. gecontracteerde derden houden zich bezig met de uitvoering van (een deel van) de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komen mondeling of schriftelijk tot stand.

2.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand door acceptatie door de opdrachtgever van een door de opdrachtnemer verstrekte offerte, of door bevestiging door de opdrachtnemer van een door de opdrachtgever gegeven order.

2.3 Tenzij bij de opdrachtverstrekking uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, of indien uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, omvat de expertise-opdracht steeds de opdracht tot:

a) raming/begroting/berekening van schade aan of in het door de opdrachtgever aangewezen object of schadegeval;

b) onderzoek naar de aard en oorzaak of oorzaken van de schade;

c) de afstemming van het schadebedrag of de schadebedragen met andere partijen of hun gemachtigden.

2.4 Behalve expertise-opdrachten, als bedoeld bij artikel 2.3, kunnen aan opdrachtnemer ook andere of bijkomende opdrachten worden verstrekt, zoals opdrachten van Rechtbanken of Gerechtshoven tot het geven van antwoorden op door de rechter(s) gestelde vragen, opdrachten tot het verrichten van taxaties, het geven van adviezen, het nemen van monsters voor onderzoek en dergelijke.

2.5 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van “opdracht” , wordt daaronder begrepen zowel de expertise-opdracht, als de andere en bijkomende opdracht, als bedoeld in artikel 2.4.

Artikel 3. Verplichtingen van FINQA B.V.

3.1 Opdrachtnemer zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld volgens de richtlijnen van het NIVRE (Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts), NVAE (Nederlandse Vereniging Van Agrarische Experts), VRT (Verenigd Register van Taxateurs), LRDG (Landelijk Register Van Gerechtelijke Deskundigen) en de gedragsregels van het Verbond van Verzekeraars.

3.2 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding jegens derden van wat haar bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van haar verslaglegging aan de opdrachtgever, behoudens afwijkingen hiervan in overleg met de opdrachtgever.

3.3 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de offerte gestelde termijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt. De termijn waarbinnen de opdracht moet zijn uitgevoerd, vangt aan na het tot stand komen van de overeenkomst doch niet eerder dan na ontvangst van alle door de opdrachtnemer benodigde informatie en gegevens. Indien overschrijding van de termijn dreigt zal opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Overschrijding van de termijn door opdrachtnemer kan nimmer leiden tot aansprakelijkheidsstelling en hieruit voortvloeiende eisen tot schadevergoeding door de opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever is verplicht alle kosten en schade te vergoeden die rechtstreeks voortvloeien uit eenzijdige annulering of onderbreking van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever een gesloten overeenkomst eenzijdig annuleert, blijft hij tot betaling verplicht van het bedrag dat hij verschuldigd zou zijn als de overeenkomst niet zou zijn opgezegd, tenzij de oorzaak van de annulering aan de opdrachtnemer is toe te schrijven.

3.5 Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever (schriftelijk) verslag uit in de vorm van een rapport van haar bevindingen.

3.6 Tot het moment van betaling van de factuur berust het eigendom van de verslaglegging bij de opdrachtnemer en de opdrachtgever mag hiervan geen gebruik maken, of deze aan ter beschikking stellen van derden, zolang de factuur (declaratie) niet is voldaan.

3.7 De werkzaamheden van de opdrachtnemer eindigen met het indienen van de afsluitende verslaglegging bij de opdrachtgever met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht, behoudens bij tussentijdse beëindiging.

3.8 Op grond van (een) voor de opdrachtnemer dringende reden(nen) zal de opdrachtnemer de verdere uitvoering van de reeds aanvaarde opdracht mogen beëindigen zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge mocht worden geleden. De reeds gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden zal de opdrachtgever vergoeden na ontvangst van een (schriftelijk) verslag over de reeds verrichte werkzaamheden.

3.9 opdrachtnemer zal alle gegevens, correspondentie, documenten, het verslag en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na het indienen van de afsluitende verslaglegging bewaren, tenzij anders overeengekomen. In het kader van de opdracht verkregen materialen zullen maximaal één jaar na indiening van de afsluitende verslaglegging bewaard worden, tenzij ander overeengekomen.

Artikel 4. Gegevens van de opdrachtgever

4.1 Bij of zo spoedig mogelijk na het verlenen van de opdracht, verstrekt de opdrachtgever aan de opdrachtnemer al die gegevens en inlichtingen, die nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van haar taak.

4.2 Opdrachtnemer draagt niet de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.3 De opdrachtgever zal alle vertrouwelijke informatie, die hij ter zake van de opdrachtnemer zal ontvangen, als strikt vertrouwelijk behandelen en daarvan bij of jegens derden geen gebruik maken zonder voorafgaand overleg met de directie van de opdrachtnemer.

Artikel 5. Derden

5.1 Indien en voor zover dit wenselijk is in het kader van een goede uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer zich binnen het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer na overleg met de opdrachtgever kunnen doen bijstaan door één of meer onderzoeker(s). De kosten van deze onderzoeker(s) worden verrekend met de opdrachtgever.

Artikel 6. Honorarium en betaling

6.1 Opdrachten worden aangenomen op basis van een vaste prijs per gewerkt uur inclusief reistijd, tenzij anders is overeengekomen. Het aantal te declareren uren vindt plaats op basis van nacalculatie, tenzij anders is overeengekomen. Alle door de opdrachtnemer in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

6.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na datering van de factuur.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse facturen te zenden of vooruitbetaling te verlangen. Dergelijke tussentijdse betalingen of vooruitbetalingen hebben altijd het karakter van een voorschot.

6.3 Indien de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht voltooid moet zijn buiten toedoen van de opdrachtnemer met meer dan vier weken wordt overschreden, zal de prijs alsnog worden bepaald op basis van nacalculatie, waarbij het oorspronkelijk overeengekomen bedrag als richtprijs zal gelden.

6.4 Opdrachtnemer zal bij te late betaling 1,5% rente per maand over het factuurbedrag in rekening brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in gebreke is gebleven te voldoen aan de betalingsverplichting. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen alsdan tenminste 15% van het te incasseren bedrag.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van FINQA voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van de door FINQA afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. De aansprakelijkheid van FINQA voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 10.000,00.

7.2  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken;
  2. redelijke en aantoonbare kosten om FINQA er toe te manen de overeenkomst deugdelijk na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover betrekking op de directe schade zoals in dit artikel 7.2 wordt bedoeld; en
  4. redelijke en aantoonbare kosten die opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel 7.2 wordt bedoeld.

7.3  De aansprakelijkheid van FINQA voor indirecte schade is uitgesloten. Indirecte schade is alle schade die geen directe schade is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg-, of stilligschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten, schade aan naam en/of goodwill.

7.4  De in dit artikel 7 genoemde uitsluitingen en beperkingen zijn niet van toepassing indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FINQA of haar bedrijfsleiding.

7.5  Tenzij nakoming door FINQA blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid FINQA vanwege toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze overeenkomst slechts indien opdrachtgever FINQA onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en FINQA ook na afloop van die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FINQA in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

7.6  Opdrachtgever stelt FINQA schriftelijk op de hoogte van enige schade die zich heeft voorgedaan binnen vijf werkdagen nadat opdrachtgever dergelijke schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Indien FINQA niet binnen deze termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt FINQA ontheven van elke aansprakelijkheid in verband met dergelijke schade.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of niet-voorzien, waarop FINQA geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor FINQA niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van FINQA. worden daaronder begrepen.

8.2. FINQA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat FINQA haar verbintenis had moeten nakomen.

8.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van FINQA opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door FINQA niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

8.4. Indien FINQA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

8.5 Voor de gevolgen van fouten, voor zover die zijn toe te rekenen aan een in overleg met de opdrachtgever aangestelde onderzoeker, als bedoeld in artikel 5, zal de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen wordt de opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, ter keuze van de opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is doch onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van de resultaten van werkzaamheden en zal deze niet ter kennis brengen anders dan ingevolge wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

10.2 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie van vertrouwelijke aard betreffende de werkwijze van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin vervatte kennis en ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de opdracht. Het hier bepaalde is tevens van toepassing op voorstellen tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding van de opdracht.

10.3 Opdrachtnemer is bevoegd derden in te schakelen en staat in voor geheimhouding door deze derden overeenkomstig lid 1 en 2. Ten behoeve van derden alsmede ten behoeve van medewerkers van opdrachtnemer gelden alle bepalingen betreffende uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer en betreffende vrijwaring door de opdrachtgever voor aanspraak van derden.

Artikel 11. Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, zowel ten aanzien van de uitvoering van de opdracht, als ten aanzien van de door de opdrachtnemer uitgebrachte verslaglegging.

Artikel 12. Beschikking en auteursrechten

12.1 Uitgebrachte verslaglegging (rapporten) mogen door opdrachtgever slechts woordelijk, in geheel en met vermelding van de naam van de opdrachtnemer worden gepubliceerd. Publiceren in een andere vorm is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

12.2 Het gebruik van het resultaat van de overeenkomst alsmede het gebruik van de naam van de opdrachtnemer voor commerciële doeleinden, is slechts toegestaan na afzonderlijke schriftelijke toestemming van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op de contractuele verhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.

13.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup