Ook de landbouw en veeteelt heeft ontegenzeggelijk last van de klimaatverandering. Zo zijn er de afgelopen jaren opmerkelijk veel lange periodes van droogte geweest die impact hadden op de teelt van gewassen en het grasland waar boerderijdieren amper nog konden grazen. Is schade door droogte überhaupt te verzekeren en hoe zit het bij droogteschades met aansprakelijkheid? Schade-expert Peter Wilders geeft uitleg.

Droogte is in Nederland nog niet structureel

Het is sinds 2010 dat een aantal verzekeraars met hun ‘Brede weersverzekering’ de mogelijkheid bieden om ook de gevolgen van droogteschade mee te verzekeren. Via de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) kunnen deelnemers een tegemoetkoming van de premie aanvragen bij de Gecombineerde Opgave. De eerlijkheid gebied te zeggen dat hier nog maar weinig agrariërs gebruik van maken. De extra verzekering is duur en er gelden allerlei voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat er een schadevergoeding uitgekeerd wordt. Dat geld kunnen agrariërs ook besteden aan het aanleggen van een financiële buffer of een goede beregeningsinstallatie. Droogteschade wordt binnen de sector in zijn algemeenheid nog steeds gezien als een ondernemersrisico. De lange droge periodes zijn ook nog niet echt structureel in ons land. In 2023 hebben we bijvoorbeeld juist te maken met en extreem nat en koud voorjaar en ook de kletsnatte zomer van 2021 staat bij iedereen nog goed op het netvlies. In zuidelijke landen zoals Spanje en Portugal is landbouwschade door langdurige droogte al wel een structureel probleem, maar bij ons in de lage landen blijft die schade tot dusver gelukkig nog beperkt.

Hogere prijzen compenseren deels de droogteschade

Uit bovenstaande valt op te maken dat de schade-expertise van FINQA slechts zelden voor het taxeren van droogteschades in de landbouw en veeteelt wordt ingeschakeld. Feitelijk is er ook niemand aansprakelijk te stellen voor schades door droogte. Het is een natuurverschijnsel en bij schade door de natuur kun je niet bij een aansprakelijkheidsverzekeraar aankloppen. Bovendien zie je dat ook door marktwerking de eventuele schade door mindere opbrengsten voor een deel wordt gecompenseerd. Minder aanbod betekent immers veelal hogere prijzen en een deel daarvan komt bij de akkerbouwer of veeteler terecht. Zo blijft de geleden schade binnen de perken.

Meer adviserende dan taxerend

Als we het hebben over droogteschade dan komen juist de agrarische expertise en adviserende kwaliteiten van FINQA goed van pas. Landbouwers en verzekeraars moeten zich door de klimaatsverandering nog beter gaan voorbereiden om schades door extreem weer te voorkomen of tot een minimum te beperken. Daar wordt binnen de sector ook al heel hard aan gewerkt. Na de Tweede Wereldoorlog lag de focus volledig op het produceren van zoveel mogelijk voedsel. Nu zien we dat er – mede door de klimaateisen – heel anders over landbouw, tuinbouw en veeteelt wordt nagedacht. De nadruk is veel meer komen te liggen op kwaliteit, duurzaamheid en biodiversiteit in plaats van kwantiteit. Met die andere benadering is eigenlijk ook al meteen een begin gemaakt met het inperken van droogteschade.

Bewustwording als basis voor verandering

Mooie voorbeelden van de nieuwe aanpak binnen de agrarische sector zijn er legio. Neem de betere regulering van het waterpeil in sloten en watergangen. Ook zijn er allerlei systemen in ontwikkeling voor wateropslag, waterbuffering en peilgestuurde drainage. De Waterschappen zitten daar nu veel dichter bovenop. Een ander voorbeeld is de niet-kerende grondbewerking die sterk in opkomst is. In plaats van het land omploegen wordt meer ingezet op het voorkomen van verdichte grondlagen, het verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem en het stimuleren van de biologie in de grond. Zorg voor een goede verdeling van gronddeeltjes, lucht en vocht en maak gebruik van organische bemesting. Dat zorgt ervoor dat er meer ondergronds leven is en dat draagt weer bij aan een betere vochtregulering. Goede waterdoorlating naar de drainage bij nat weer en het vocht juist langer vasthouden in de bodem tijdens lange droge periodes.

Aangepast teeltschema en bredere gewaskeuze

Ook het niet braak laten liggen van landbouwgrond tijdens de wintermaanden maar groenbemesting toepassen op die percelen draagt ook bij aan een stuk preventie tegen extreme droogte. Op dit vlak heeft de overheid overigens ook al wettelijke verplichtingen opgelegd in het kader van het telen van vanggewassen om uitspoeling van meststoffen te voorkomen. Daarnaast hebben veel akkerbouwers hun teeltschema aangepast met een bredere gewaskeuze en betere timing van zaaien, poten en oogsten. Kortom  de Nederlandse landbouw wapent zich al op allerlei manieren tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden. Vanuit FINQA ondersteunen wij al dit soort innovaties uiteraard van harte. Het voorkomen van droogteschades is immers ook naar de toekomst gekeken de beste optie.

Vragen over landbouwschade door droogte, wateroverlast, hagel of storm? Neem dan contact met ons op!

Nederland telt veel paardenliefhebbers en er zijn in ons land dus ook heel veel paarden en pony’s. Dat betekent ook weer dat er regelmatig iets misgaat met bijvoorbeeld de voeding, verzorging, het fokken of het transport van paarden. Dierenarts en schade-expert Jasper Simons legt uit om wat voor schades bij paarden het zoal gaat en waarom verzekeraars, particulieren en bedrijven in dat soort gevallen de expertise van FINQA inschakelen.

Hobbypaarden, fokpaarden en sportpaarden

Op de eerste plaats is het goed om een onderscheid te maken tussen verschillende typen paarden(houderij). De meeste paarden worden gehouden voor de hobby, sport of fokkerij. Een paard of pony dat puur als hobby thuis of op een weiland wordt gehouden en door zijn/haar baasje zelf wordt verzorgd, loopt in de praktijk minder risico dan paarden die voor (professionele) fokkerij, de spring- of dressuursport worden gebruikt.

Emotie komt altijd van rechts

Bij schade draait het voor ons als onafhankelijk dier- en veterinaire schade-expert om het vinden van de oorzaak, het vaststellen van de gevolgen en vaak ook om het bepalen van aansprakelijkheid. Een belangrijk aspect hierbij is daarnaast ook de factor emotie.  Binnen de schade-expertise in het algemeen en bij paarden in het bijzonder is dit een zeer belangrijk aspect voor ons om rekening mee te houden. Emotie komt namelijk ‘altijd van rechts’.

Paardenschade kent diverse oorzaken

Zoals er sprake is van verschillende soorten paarden, zo is er ook een onderverdeling te maken in de meest voorkomende oorzaken van schades bij paarden. Er kan bijvoorbeeld iets mis zijn met de kwaliteit van het hooi of van het paardenvoer, waardoor een paard ziek wordt en in het slechtste geval zelfs kan overlijden. Wij zien bijvoorbeeld regelmatig dat sporen van onkruiden of wilde planten in het hooi, zoals Jacobskruiskruid, voor intoxicatie (vergiftiging) bij paarden zorgt. De leverancier van het ziekmakende hooi kan in dat soort situaties  aansprakelijk gesteld worden.

Schade in de paardenfokkerij

Ook bij het fokken van paarden kan helaas wel eens iets misgaan. Hierbij kan het gaan om het gebruik van verkeerd sperma of schade die ontstaat tijdens de inseminatie of bij onjuiste bewaring van sperma. In dit soort situaties richten wij ons als schade-expert op de afkomst, conservering en kwaliteit van het sperma of wat er tijdens de inseminatie is misgegaan. In ons onderzoek betrekken wij aspecten als de administratie die paardenfokkerijen bijhouden, (aanvullende) laboratoriumonderzoeken van het gebruikte sperma of dier-medisch onderzoek bij de merrie en/of het veulen om schade vast te stellen. Zeker bij dure raspaarden of topsportpaarden kan het schadebedrag flink oplopen. Nauwgezet onderzoek naar oorzaak, aansprakelijkheid en gevolg is echter voor alle paarden essentieel.

Uiteenlopende verzorgingsschades

Veel schadegevallen waarbij paarden betrokken zijn ontstaan tijdens de verzorging. Paarden verwonden zich bijvoorbeeld tijdens het borstelen of opzadelen, raken bekneld of bezeren zich door hekwerk of lopen schade op tijdens een behandeling door de hoefsmid. Soms ontstaat de schade bij een paard ook tijdens het transport met een paardentrailer of op locatie tijdens een hippisch evenement. Het is vaak aan ons om in al dit soort situaties het aansprakelijkheidsvraagstuk van een verzekeraar te beantwoorden en de daadwerkelijke schade te bepalen.

Beroepsaansprakelijkheid dierenartsen

Tot slot valt ook de beroepsaansprakelijkheid voor dierenartsen onder de categorie schade bij paarden. Ook bij veterinair handelen kan immers schade ontstaan. Denk hierbij aan fouten die worden gemaakt bij het keuren, behandelen, opereren of toedienen van medicatie. Kortom, ondanks alle goede zorgen en liefde voor paarden kan er altijd wat misgaan. Als dat het geval is komt FINQA in actie om de situatie zorgvuldig en onafhankelijk te beoordelen en onze bevindingen aan bijvoorbeeld een verzekeraar te rapporteren. Zij handelen de schade bij paarden vervolgens verder met de verzekerden af. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Bij het kopen en consumeren van voedingsmiddelen voor mens en dier moeten we op de kwaliteit van de producten kunnen vertrouwen. Binnen de foodsector staat het thema voedselveiligheid dan ook op nummer 1. Ondanks alle aandacht die toeleveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen, transporteurs, producenten en retailers aan de kwaliteit van levensmiddelen besteden, kan er ergens in de keten echter altijd iets misgaan. Mocht er sprake zijn van foodschade dan schakelen verzekeraars of foodbedrijven graag de expertise van FINQA in. Schade-expert Ruud Graat vertelt hier graag wat meer over.

Veel aandacht voor voedselveiligheid

In Nederland houden meerdere organisaties zich bezig met het thema voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is als overkoepelend orgaan vanuit de Rijksoverheid de belangrijkste partij die toezicht houdt op iedereen die direct of indirect betrokken is bij de foodsector in ons land. De NVWA ziet erop toe dat wet- en regelgeving wordt nageleefd, maar zij gaat ook over de toelating van bepaalde nieuwe producten of juist het verbieden van de verkoop van producten waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid van mens en dier. Niet zelden deelt de NVWA waarschuwingen uit aan voedselproducenten of retailers die de voedsel- en warenwet overtreden. Bij leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmateriaal, bij logistieke partners, voedselproducenten, retailers en andere partijen uit de voedselketen zie je echter ook dat er intern veel aandacht aan kwaliteitscontrole en productverbetering wordt besteed.

Levensmiddelen liggen onder een vergrootglas

In de branche is men heel alert op het voorkomen van foodschades en productaansprakelijkheid. Dat wil echter niet zeggen dat er nooit iets mis kan gaan. Meestal wordt er door kwaliteitscontroles al in een vroegtijdig stadium ingegrepen om foodschade te voorkomen of te beperken. Zo worden er bijvoorbeeld wel eens voedingswaren, waarbij men aan de kwaliteit twijfelt, teruggehaald door producenten. Product recall is echter meestal pas aan de orde als er bijvoorbeeld iemand ziek geworden is bij het consumeren van een bepaald product of als er iets mis blijkt te zijn met de inhoud of de verpakking. Bij levensmiddelen wordt geen enkel risico genomen en er kunnen nooit concessies worden gedaan aan de kwaliteit van voedingswaren voor mens en dier. De NVWA ziet daarop toe en ook partijen die zich met de verkoop van voedingswaren via een winkeltje of automaat aan huis bezighouden dienen zich aan de voedsel- en warenwet te houden.

Beoordelen en niet veroordelen

Op de momenten dat er ergens toch iets mis is gegaan en er sprake is van foodschade   worden wij als schade-expert door verzekeraars of foodbedrijven ingeschakeld. FINQA is op het gebied van schade-expertise, -taxatie en aansprakelijkheidsvraagstukken volledig neutraal en onafhankelijk. Dat is zo bij schadegevallen tussen bedrijven onderling en ook als het een zaak is tussen producent en consument. Wij beoordelen en dat is heel iets anders dan veroordelen. Als schade-expert is het onze taak in kaart te brengen wat er is misgegaan en wat daarvan de gevolgen en schade zijn. Met onze kennis van food en food-gerelateerde schades proberen wij ook adviezen te geven om verdere schade zoveel mogelijk te voorkomen. Uiteindelijk leggen wij onze bevindingen vast in een rapportage.

Beoordelen en niet veroordelen

Binnen FINQA is de expertise op het gebied van foodschade en productaansprakelijkheid momenteel  volop in ontwikkeling. Deze expertise ligt in het verlengde van onze expertise op het gebied van agrarische en dierschades. Veel levensmiddelen vinden hun oorsprong immers in de land- en tuinbouw of veehouderij. Daar zijn wij met ons team schade-experts heel goed in thuis. Maar die kennis en ervaring is er binnen FINQA ook als het gaat om bijvoorbeeld snoepgoed, frisdrank en andere voedingsmiddelen.

Advisering en risicomanagement

Naast schade-expertise gaan wij ons binnen de foodsector meer en meer richten op advisering en risicomanagement ter voorkoming van foodschade. Voorkomen is namelijk beter dan ‘genezen’.  De rol van onafhankelijk kennisleverancier, vraagbaak en adviseur spelen wij nu  al voor boeren, tuinders en veehouders. Ook binnen de foodsector willen wij steeds meer gaan bijdragen aan het helpen voorkomen van schadesOp al deze onderdelen moeten opdrachtgevers op onze onafhankelijke expertise kunnen vertrouwen. Mensen die meer over foodschade en productaansprakelijkheid willen weten kunnen altijd contact met mij of met één van mijn collega’s opnemen.

Contact opnemen met Ruud Graat. ruud@finqa.nl of t06 41 45 94 69

Huisdieren, met een mooi woord gezelschapsdieren genoemd, maken een belangrijk deel uit van het dagelijks leven. Door die hechte band ontstaan er bij ziekte of overlijden van een hond, kat, cavia of ander gezelschapsdier vaak heftige emoties. Dat is bij het vaststellen van aansprakelijkheid en  financiële schade volgens veterinair schade-expert gezelschapsdieren en dierenarts Jasper Simons een extra complicerende factor waar zorgvuldig mee omgegaan dient te worden. Hij legt daarom graag uit hoe FINQA met schade aan gezelschapsdieren omgaat.

Wat zijn gezelschapsdieren?

Als we praten over gezelschapsdieren, dan hebben we het meestal over honden, katten, konijnen, cavia’s, kanaries, parkieten en andere kleine huisdieren. Onder deze categorie vallen echter ook exotische huisdieren, zoals slangen, schilpadden, reptielen etc. Paarden en landbouwhuisdieren (koeien, kippen, varkens e.d.) vallen niet in de categorie gezelschapsdieren. In dit geval richten we ons dus op het vaststellen van aansprakelijkheid en het taxeren van de schade die is veroorzaakt aan gezelschapsdieren.

Wat verstaan we onder schade aan gezelschapsdieren?

Bij de huisdierschades waar FINQA bij wordt betrokken moet je bijvoorbeeld denken aan vermeende fouten bij dier-medisch handelen. Denk aan het stellen van een verkeerde diagnose, foutief handelen bij een operatie of bevalling of het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicatie. Een dier kan hierdoor blijvend letsel oplopen of zelfs komen te overlijden. De kosten kunnen in beide gevallen hoog oplopen. Denk hierbij aan extra onderzoeks- en medische kosten of aan kosten voor het cremeren, begraven en de aanschaf van een nieuw huisdier. Naast de genoemde schade-oorzaken gaat er ook bij het fokken van honden en -katten nogal eens iets mis. En evengoed kunnen wij worden ingeschakeld voor een dier dat is aangereden of op een andere manier letsel heeft opgelopen.

Wat is de rol van FINQA bij schade aan huisdieren?

Als er sprake is van schade aan een gezelschapsdier, dan wordt de expertise van FINQA meestal ingeschakeld door de verzekeraar van dierenartsen, de (rechtsbijstand)verzekering van de diereigenaar  of door ingeschakelde advocaten. Onze taak is in dit soort situaties drieledig. We starten meestal met een onderzoek naar oorzaak en aansprakelijkheid, als dat het geval is gaan we uitzoeken wie aansprakelijk is en als derde wordt door ons de hoogte van de daadwerkelijke schade vastgesteld. Al deze informatie wordt door ons in een rapportage vastgelegd en ter verdere afwikkeling aan onze opdrachtgever overgedragen. Die wikkelt de zaak verder formeel af.

FINQA weet emoties goed te plaatsen

Bij ons werk houden wij altijd de belangen van alle betrokkenen zo goed mogelijk in het oog. Er komen vaak emoties los bij de eigenaar van het dier. Naast het rationeel denken en handelen als schade-expert moet je ook dat aspect goed zien te managen. Bij FINQA zijn wij daarom gefocust op het beoordelen in plaats van het veroordelen bij schadegevallen. Tijdens persoonlijke gesprekken komen wij als externe partij vaak tot een oplossing waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Wij baseren ons daarbij uiteraard op een gedegen onderzoek en vaststelling van feiten, maar wij laten de menselijke maat ook altijd meewegen bij het taxeren en rapporteren van de schade aan gezelschapsdieren. Dat is zeker bij huisdieren waar mensen enorm aan gehecht zijn een heel belangrijk aspect van ons werk. Daar zijn wij ons bij FINQA terdege van bewust en dat maakt ons werk ontzettend uitdagend. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op!

Bij zowel de traditionele als biologische teelt van gewassen wordt gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen. Bij het toepassen hiervan kan er weleens iets misgaan. Peter Wilders is als schade-expert al zo’n 30 jaar gespecialiseerd in het taxeren van spuit- en overwaaischades. Hij legt uit wat er zoal mis kan gaan met het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en wat de rol van FINQA in dat soort situaties kan zijn.

Duidelijke wet- en regelgeving

Als we spreken over gewasbeschermingsmiddelen, dan zijn de meest giftige stoffen die direct gevaar voor de volksgezondheid, flora en fauna op kunnen leveren inmiddels uit de handel genomen. De middelen die nog mogen worden gebruikt ter bescherming van gewassen tegen ziektes of ter bevordering van de groei en bloei, dienen aan strenge eisen te voldoen voor ze überhaupt op de markt komen. Centraal ligt die controlerende taak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit orgaan valt direct onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar ook organisaties zoals Waterschappen en de Nederlandse Arbeidsinspectie houden toezicht op een secuur gebruik van de middelen die in de land- en tuinbouw worden toegepast. Aan akkerbouwers, tuinders of fruittelers die de regels overtreden kunnen hoge boetes worden opgelegd. Aan de hand van een sluitende spuitregistratie moet aangetoond kunnen worden wat voor middelen er op welk moment en in wat voor dosering op een perceel zijn toegepast. Mocht er ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen en de strenge wetgeving toch een keer iets misgaan, dan zal er vanuit de toezichthoudende instanties en vanuit verzekeraars altijd om de bijgewerkte registratie gevraagd worden.

Bewustwording en eigen verantwoording

Uit bovenstaande zou je af kunnen leiden dat een schade-expert pas in beeld komt als er schade is ontstaan door het toepassen van een verkeerd gewasbeschermingsmiddel, een te hoge dosering of door een middel dat bij het bespuiten naar een aangrenzend perceel is overgewaaid. Dat hoeft echter niet zo te zijn. De expertise van mij en de andere collega’s binnen FINQA wordt in veruit de meeste gevallen inderdaad door verzekeraars ingeschakeld als er een spuitschadegeval gemeld is. Maar agrarische ondernemers en loonwerkers kunnen ons ook inschakelen – voor advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door preventie kan – op dit vlak veel narigheid worden voorkomen. De percelen worden steeds groter en dat betekent automatisch dat spuitschade extra impact heeft. Denk aan een aanzienlijk lagere opbrengst of in het slechtste geval zelfs aan een volledig mislukte oogst. FINQA is gespecialiseerd in het onderzoeken van de toedracht, het bepalen van de schadeoorzaak en het vaststellen van het schadebedrag. – -, maar als schade-expert bewijzen wij ook in preventief opzicht graag onze meerwaarde.

Beoordelen in plaats van veroordelen

Iedereen die met gewasbeschermingsmiddelen werkt dient daarvoor een geldige spuitlicentie te bezitten.-. Dat heeft – net als de strenge eisen die aan de middelen worden gesteld – een positief effect op het aantal schademeldingen. Daarnaast is technologie die wordt toegepast bij sproei-installaties voor gewasbeschermingsmiddelen sterk verbeterd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dosering van sproeimiddel en effectieve verneveling. Desondanks kan er toch altijd – wat misgaan. Er kan door de fabrikant of het bedrijf waar de middelen in de flessen of cans worden gedaan een verkeerde werkzame stof zijn toegevoegd, er kan een fout gemaakt worden bij de toegepaste dosering of er kan wat misgaan door een technische storing tijdens het spuiten. Bij de laatst genoemde gevallen gaat het om handelingen die je als landbouwer zelf uitvoert of die je hebt uitbesteed aan een loonbedrijf. De oorzaak van de gewasschade en wie daarvoor aansprakelijk is, kan in dat geval meestal relatief eenvoudig worden vastgesteld. Gecompliceerder kan het liggen als er sprake is van gewasschade die is ontstaan door van een naastgelegen perceel overgewaaide spuitmiddelen. Uit onderzoek van genomen gewas- en grondmonsters door -speciale laboratoria is de bron – te vinden. Aan ons als expert de taak om de oorzaak en gevolgen zo compleet mogelijk inzichtelijk te maken voor de verzekeraar. Die gaat vervolgens op basis van onze bevindingen en rapportage met de financiële afwikkeling en eventuele juridische vervolgstappen aan de slag. Daar staan wij verder buiten.

Belangrijk om er op tijd bij te zijn

FINQA richt zich op het gebied van schade-expertise en advisering ter voorkoming van spuitschade niet alleen op de traditionele teelt van groenten en fruit, maar ook op de biologische landbouw. Ook bij de teelt op puur biologische basis kan tijdens de teelt immers iets – misgaan. Wij hebben door de jaren heen enorm veel kennis opgebouwd over (biologische) gewasbescherming in elk stadium van het groeiproces. Dat geldt voor alom bekende gewassen, zoals aardappelen, bieten en mais, maar ook voor bijvoorbeeld asperges, witlof en allerlei nieuwe gewassoorten die in Nederland in de open grond of in kassen geteeld worden. Hoe eerder wij erbij zijn, des te sneller kan er adequaat ingegrepen worden. Met name bij de jongere- gewassen en in het begin van het groeiproces kan schade als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen zich vaak nog grotendeels op een natuurlijke manier herstellen en is het nodig dat de expert de gewasontwikkeling volgt. Bij achterblijvende groei of visueel zichtbare symptomen van gewasschade is het dus zaak om direct in actie te komen en onze expertise in te schakelen. Daarnaast is voorkomen, ook bij spuitschade of overwaaischade, altijd beter dan genezen.

Schakel FINQA in bij spuitschade

Wil je advies over het gebruik van beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen of heb je het idee dat er sprake is van spuitschade of overwaaischade? Schroom niet en neem via de verzekeringsmaatschappij of rechtstreeks contact met ons op.

peter@finqa.nl Bel mij!

De Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) beheert de Registers van Schade-experts, Risicodeskundigen, Deskundigen en Coördinatoren Fraudebeheersing. Tevens heeft deze organisatie een PE-programma vastgelegd in het Reglement Permanente Educatie. Door ons aan te sluiten bij deze autoriteit op het gebied van expertise, inspectie en taxatie zetten wij met FINQA een belangrijke stap in de verdere professionalisering van onze organisatie en de optimalisering van onze dienstverlening.

John Ammerlaan is van nature oplossingsgericht

Met ingang van 1 januari 2023 komt John Ammerlaan het team van FINQA versterken. In dit artikel licht John toe wat zijn achtergrond en expertise is en hoe hij zijn kennis en ervaring graag gebruikt om tot oplossingen te komen die recht doen aan de situatie en waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Het draait vooral om integriteit en menselijkheid.

Tot enkele jaren geleden was John mede-eigenaar van een plantenkwekerij. “Het betrof jonge en dus kwetsbare planten. Binnen ons bedrijf hadden wij dus ook regelmatig te maken met schade aan onze kassen en aan onze planten. Gaandeweg raakte ik steeds meer gefascineerd door de manier waarop schade-experts, die nu bij FINQA mijn collega’s zijn, daarmee omgaan. Ik ben van nature probleemoplossend. Dat moet ook wel als je een eigen bedrijf hebt. Daarnaast geeft het mij persoonlijk gewoon een heel fijn gevoel als je als onafhankelijk expert bij kan dragen aan een stuk genoegdoening bij de schadegevallen die vaak veel impact hebben bij agrarische bedrijven. Daar zit vaak ook veel persoonlijke emotie achter en je kunt als schade-expert en taxateur dus zeker niet alleen maar rationeel met een schade omgaan. De menselijke maat vind ik heel belangrijk en dat sluit naadloos aan bij hoe er bij FINQA gewerkt wordt”, stelt John.

De aanpak van FINQA spreekt mij aan

Vanaf het moment dat zijn rol binnen de plantenkwekerij door een fusie enkele jaren geleden veranderde, ging John zich meer en meer op het taxeren van schades in de glastuinbouw, teelt van planten en gewassen en agrarische techniek richten. “Ik heb daar uiteraard een aantal opleidingen voor gevolgd, maar mijn ruime praktijkervaring als plantenkweker en zelfstandig ondernemer komt bij dit werk ook zeker goed van pas. FINQA is op een breed vlak actief en bij alle expertise die er al binnen het team vertegenwoordigd is zal ik snel mijn plek gevonden hebben. De afgelopen periode werd ik al regelmatig als schade-expert en taxateur door FINQA ingehuurd en die samenwerking voelde voor mij direct al heel prettig en vertrouwd.”

De 39-jarige Jasper Simons heeft Diergeneeskunde gestudeerd in Utrecht. Als dierenarts kwam hij van tijd tot tijd in aanraking met agrarisch schade-experts. Toen hij om fysieke gezondheidsredenen zijn werk moest neerleggen, bedacht hij zich geen seconde toen de mogelijkheid zich voordeed om aan de slag te gaan als schade-expert met als specialisme dierschades. Koud negen jaar na zijn afstuderen was hij al mede-eigenaar van een agrarisch schade-expertisebureau.

Direct na zijn studie ging Jasper aan het werk als dierenarts in het noorden van Nederland. Na enkele jaren kreeg hij, door zijn werkzaamheden, echter last van zijn rechterschouder. Om die te ontlasten ging hij parttime als veterinair consultant werken bij Reijneveld Agrarische Expertise (RAE). Inmiddels begon hij ook last te krijgen van zijn linkerschouder. Helaas. Hij moest stoppen als dierenarts. Omdat het op dat moment niet mogelijk was om volledig aan het werk te gaan als schade-expert zette hij zijn werkzaamheden voort bij de Gezondheidsdienst voor Dieren. Op inhoudelijk vlak had hij hier een uitdagende en leerzame functie. Het werkplezier ging echter achteruit, omdat hij alleen maar binnen zat. En toen kwam er een geweldige kans voorbij: hij kon mede-eigenaar worden van Reijneveld Agrarische Expertise. “Ondernemen is iets wat altijd al op mijn verlanglijstje had gestaan, dus in 2018 heb ik mij ingekocht. Plotseling was ik niet meer in loondienst, maar zelfstandig ondernemer.

Mijn eigen specialiteit is dierschades en die van de oprichter van RAE ook. Bij de start in 2018 heb ik daarbij wel aangegeven de ambitie te hebben om met het bedrijf op termijn door te willen groeien naar een breed opererend agro-food expertisebureau. Dus niet alleen gericht op dierschades, maar ook schades op het vlak van agro, gewassen en food. De ontwikkelingen van het bedrijf zijn echter zoveel sneller gegaan dan ik had verwacht. Om de groeiambitie te verwezenlijken is daarom in september een dierenarts en tevens food quality specialist als medeaandeelhouder aan boord gekomen. En het ligt in de planning om in januari 2022 een joint venture te starten met Agro Expertiseburo, een bedrijf dat gespecialiseerd is in schades binnen de groene sector zoals gewassen en teelt. Zo komt die droom ineens heel snel dichterbij.”

Agro-food expertisebureau

Ook voor de toekomst heeft Jasper duidelijk voor ogen waar hij naartoe wil met zijn bedrijf RAE. “In de aankomende jaren willen wij er aan gaan werken om verder door te groeien zodat we over 5 jaar een mooi team van agro-food experts hebben, waarbij iedereen zijn eigen specialisatie heeft: food, gewassen en levende have. Zo maken we van RAE een breed en specialistisch opererend agro-food expertisebureau.”

Jasper is erg leergierig en is zich goed bewust van het feit dat hij nog relatief onervaren is als ondernemer en schade-expert. “Mijn collega raadde mij direct aan om me in te schrijven bij het NIVRE, vooral ook omdat onze opdrachtgevers dat van ons eisen. Om de titel Register-Expert te kunnen behalen, moet je een opleidingstraject doorlopen. De modules Ethiek en Schriftelijk Communiceren had ik al snel behaald, maar de onderdelen die meer tijd kosten, zoals de opleidingen Communicatieve Vaardigheden en Juridische Aspecten van de Aansprakelijkheidsverzekering bleef ik vanwege tijdgebrek voor mij uitschuiven. Tot ik mij een aantal maanden geleden realiseerde dat je met drie jaar werkervaring de beschermde titel NIVRE Register-Expert mag voeren, maar alleen als je de gehele opleiding met goed gevolg hebt doorlopen. Binnen enkele maanden tijd heb ik als een dolle de resterende cursussen afgerond. Dat was wel behoorlijk hard werken, maar met resultaat, want ik mag mij NIVRE Register-Expert noemen.

Achteraf gezien had ik de opleiding beter helemaal aan het begin van mijn loopbaan als schade-expert kunnen afronden. Die tip wil ik anderen meegeven, want het is enorm nuttig voor je dagelijkse werk. Het is bovendien reuze interessant. Je leert bijvoorbeeld hoe het zit met juridische aspecten rondom aansprakelijkheid of hoe je moet omgaan met zwaar geëmotioneerde betrokkenen die er helemaal doorheen zitten.

”Dankzij het NIVRE heb ik bovendien mensen leren kennen die hetzelfde werk doen als ik. Ik werk bij een klein bedrijf, dus is het leuk om het vak vanuit andermans visie en specialisatie te bekijken en te benaderen.”

Zoveel leuker dan verwacht

Voordat Jasper aan de slag ging als expert had hij – zoals zovelen – geen exact beeld van het vakgebied. “Het werk leek me interessant, maar het vak is nog zoveel leuker dan ik van tevoren had verwacht. Je komt dagelijks diverse, zeer uitdagende problemen tegen. Geen dag is hetzelfde. Wij worden regelmatig ingeschakeld bij ziekte uitbraken onder melkvee, zoals bij een Salmonella-uitbraak. Een koe is geen machine. Het plan van aanpak is dan ook meestal maatwerk. Dit is namelijk afhankelijk van het type virus of bacterie en bedrijfsspecifieke situaties zoals huisvesting en bedrijfsmanagement. Samen met de veehouder en meestal ook zijn eigen dierenarts gaan we om tafel om een zo optimaal mogelijk plan op te stellen. Zo kan veel schade worden voorkomen en is de veehouder zo spoedig mogelijk van zijn bedrijfsprobleem af. Super leuk werk!

Ik word ook weleens ergens heen gestuurd waarvan ik op voorhand al weet dat er vermoedelijk vanuit de verzekering geen dekking is. Om verwachtingen te managen leg ik dat direct op tafel. Aangezien ik dan op het bedrijf ben help en denk ik wel mee bij het opstellen van een plan van aanpak waarmee de veehouder zo snel als mogelijk uit de problemen kan komen. Die veehouders zijn dan meestal alsnog erg tevreden. Onze kennis van schade gebruiken wij ook om schades zoveel mogelijk te voorkomen. Zo worden wij vaak ingeschakeld om, vóór het afsluiten van een verzekering, een inspectie te doen en advies uit te brengen richting verzekeraar en de veehouder. Ook dat is een heel interessant aspect van ons werk.”

Bestuurslid NIVRE Start

Sinds twee jaar maakt Jasper deel uit van het bestuur van NIVRE Start. NIVRE Start maakt nieuwelingen in het expertisevak wegwijs in de wereld van verzekeringen en schades en behartigt hun belangen. Branchebreed. “Wij proberen het beroep van NIVRE schade-expert onder de aandacht te brengen bij nieuw talent. Veel mensen die dit vak beoefenen, rollen er per toeval in. Kijk maar naar mij. Nieuw talent heeft vaak al een specifieke opleiding gedaan, maar heeft geen idee dat ze met die opleiding ook aan de slag kunnen als schade-expert. Ik denk dat het goed is om jongeren tijdens hun studie al te enthousiasmeren voor de schade-expertise, zodat ze bewust voor het vak van schade-expert kunnen kiezen. Want dat is iets wat meer jongeren zouden moeten doen.”

Wil je niet iedere dag hetzelfde werk doen, wil je uitgedaagd worden, kan je goed met mensen omgaan en wil je veel op pad? Dan is het expertisevak het mooiste vak van de wereld.

Bron: nivre.nl

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup