Wat als er iets misgaat met gewasbeschermingsmiddelen?

10 februari 2023

Bij zowel de traditionele als biologische teelt van gewassen wordt gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen. Bij het toepassen hiervan kan er weleens iets misgaan. Peter Wilders is als schade-expert al zo’n 30 jaar gespecialiseerd in het taxeren van spuit- en overwaaischades. Hij legt uit wat er zoal mis kan gaan met het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen en wat de rol van FINQA in dat soort situaties kan zijn.

Duidelijke wet- en regelgeving

Als we spreken over gewasbeschermingsmiddelen, dan zijn de meest giftige stoffen die direct gevaar voor de volksgezondheid, flora en fauna op kunnen leveren inmiddels uit de handel genomen. De middelen die nog mogen worden gebruikt ter bescherming van gewassen tegen ziektes of ter bevordering van de groei en bloei, dienen aan strenge eisen te voldoen voor ze überhaupt op de markt komen. Centraal ligt die controlerende taak bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit orgaan valt direct onder het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar ook organisaties zoals Waterschappen en de Nederlandse Arbeidsinspectie houden toezicht op een secuur gebruik van de middelen die in de land- en tuinbouw worden toegepast. Aan akkerbouwers, tuinders of fruittelers die de regels overtreden kunnen hoge boetes worden opgelegd. Aan de hand van een sluitende spuitregistratie moet aangetoond kunnen worden wat voor middelen er op welk moment en in wat voor dosering op een perceel zijn toegepast. Mocht er ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen en de strenge wetgeving toch een keer iets misgaan, dan zal er vanuit de toezichthoudende instanties en vanuit verzekeraars altijd om de bijgewerkte registratie gevraagd worden.

Bewustwording en eigen verantwoording

Uit bovenstaande zou je af kunnen leiden dat een schade-expert pas in beeld komt als er schade is ontstaan door het toepassen van een verkeerd gewasbeschermingsmiddel, een te hoge dosering of door een middel dat bij het bespuiten naar een aangrenzend perceel is overgewaaid. Dat hoeft echter niet zo te zijn. De expertise van mij en de andere collega’s binnen FINQA wordt in veruit de meeste gevallen inderdaad door verzekeraars ingeschakeld als er een spuitschadegeval gemeld is. Maar agrarische ondernemers en loonwerkers kunnen ons ook inschakelen – voor advies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Door preventie kan – op dit vlak veel narigheid worden voorkomen. De percelen worden steeds groter en dat betekent automatisch dat spuitschade extra impact heeft. Denk aan een aanzienlijk lagere opbrengst of in het slechtste geval zelfs aan een volledig mislukte oogst. FINQA is gespecialiseerd in het onderzoeken van de toedracht, het bepalen van de schadeoorzaak en het vaststellen van het schadebedrag. – -, maar als schade-expert bewijzen wij ook in preventief opzicht graag onze meerwaarde.

Beoordelen in plaats van veroordelen

Iedereen die met gewasbeschermingsmiddelen werkt dient daarvoor een geldige spuitlicentie te bezitten.-. Dat heeft – net als de strenge eisen die aan de middelen worden gesteld – een positief effect op het aantal schademeldingen. Daarnaast is technologie die wordt toegepast bij sproei-installaties voor gewasbeschermingsmiddelen sterk verbeterd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de dosering van sproeimiddel en effectieve verneveling. Desondanks kan er toch altijd – wat misgaan. Er kan door de fabrikant of het bedrijf waar de middelen in de flessen of cans worden gedaan een verkeerde werkzame stof zijn toegevoegd, er kan een fout gemaakt worden bij de toegepaste dosering of er kan wat misgaan door een technische storing tijdens het spuiten. Bij de laatst genoemde gevallen gaat het om handelingen die je als landbouwer zelf uitvoert of die je hebt uitbesteed aan een loonbedrijf. De oorzaak van de gewasschade en wie daarvoor aansprakelijk is, kan in dat geval meestal relatief eenvoudig worden vastgesteld. Gecompliceerder kan het liggen als er sprake is van gewasschade die is ontstaan door van een naastgelegen perceel overgewaaide spuitmiddelen. Uit onderzoek van genomen gewas- en grondmonsters door -speciale laboratoria is de bron – te vinden. Aan ons als expert de taak om de oorzaak en gevolgen zo compleet mogelijk inzichtelijk te maken voor de verzekeraar. Die gaat vervolgens op basis van onze bevindingen en rapportage met de financiële afwikkeling en eventuele juridische vervolgstappen aan de slag. Daar staan wij verder buiten.

Belangrijk om er op tijd bij te zijn

FINQA richt zich op het gebied van schade-expertise en advisering ter voorkoming van spuitschade niet alleen op de traditionele teelt van groenten en fruit, maar ook op de biologische landbouw. Ook bij de teelt op puur biologische basis kan tijdens de teelt immers iets – misgaan. Wij hebben door de jaren heen enorm veel kennis opgebouwd over (biologische) gewasbescherming in elk stadium van het groeiproces. Dat geldt voor alom bekende gewassen, zoals aardappelen, bieten en mais, maar ook voor bijvoorbeeld asperges, witlof en allerlei nieuwe gewassoorten die in Nederland in de open grond of in kassen geteeld worden. Hoe eerder wij erbij zijn, des te sneller kan er adequaat ingegrepen worden. Met name bij de jongere- gewassen en in het begin van het groeiproces kan schade als gevolg van gewasbeschermingsmiddelen zich vaak nog grotendeels op een natuurlijke manier herstellen en is het nodig dat de expert de gewasontwikkeling volgt. Bij achterblijvende groei of visueel zichtbare symptomen van gewasschade is het dus zaak om direct in actie te komen en onze expertise in te schakelen. Daarnaast is voorkomen, ook bij spuitschade of overwaaischade, altijd beter dan genezen.

Schakel FINQA in bij spuitschade

Wil je advies over het gebruik van beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen of heb je het idee dat er sprake is van spuitschade of overwaaischade? Schroom niet en neem via de verzekeringsmaatschappij of rechtstreeks contact met ons op.

peter@finqa.nl Bel mij!

Aangesloten registers

VRIJBLIJVEND ADVIES
Heeft u een vraag over zaken die betrekking hebben op de dienstverlening en expertises van FINQA? Vraag dan snel en eenvoudig een vrijblijvend advies bij ons aan. FINQA helpt u graag!
Contactformulier - Popup